หน้าหลัก > ข้อมูลส่วนตัว
ข้อมูลส่วนตัว

 

ทนายภูดิท  โทณผลิน

ประวัติการศึกษา

 • นิติศาสตรบัณฑิตมหาวิทยาลัย รามคำแหง
 • นิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขากฎหมายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 • อบรมวิชาว่าความ สำนักฝึกอบรมวิชาว่าความ สภาทนายความฯ รุ่น 34 อันดับที่ (ภาคปฏิบัติ) 81 คะแนน
 • หลักสูตรทนายความสิ่งแวดล้อมรุ่น ที่ 8 ของสำนักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม สภาทนายความฯ

 

ประวัติการทำงาน

 

 • ผู้จัดเรียบเรียงคำบรรยาย อบรมวิชาว่าความรุ่น 46, 47, 48    สำนักฝึกอบรมวิชาว่าความ  ของสภาทนายความฯ
 • ผู้แต่งหนังสือ "คู่มือเตรียมสอบทนายความ"
 • ผู้เขียนบทความกฎหมายใน"หนังสือพิมพ์แนวหน้า" หัวข้อ "คลินิกสิ่งแวดล้อม"
 • จุลสารอิเล็กทรอนิกส์ (E-newsletter) คอลัมน์Alumni's Knowledge Sharing หัวข้อ ประสบการณ์เกี่ยวกับคดีสิ่งแวดล้อมของคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์
 • คณะกรรมการสมาคมนักกฎหมายคุ้มครองสิทธิและสิ่งแวดล้อม (LEPA)
 • กรรมการผู้จัดการ สำนักงานกฎหมาย บริษัท สยาม กรีน ลอว์        จำกัด
 • อาจารย์สอนวิชา LLB 458 การว่าความศาลจำลองและการให้คำแนะนำทางกฎหมาย มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี ประจำปี 1/2562 ถึงปัจจุบัน
 • อนุกรรมการสิ่งแวดล้อมฝ่ายคดีและปฏิบัติการ พ.ศ. 2562-2565 (สภาทนายความฯ)
 • คณะทำงานคดีสิ่งแวดล้อม สภาทนายความฯ
 • วิทยากรพิเศษ บรรยาย "วิชาปัญหาการดำเนินคดี สิ่งแวดล้อม" (น.784) คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • วิทยากรพิเศษ บรรยายหัวข้อ "ประสบการณ์การดำเนินคดีสิ่งแวดล้อม" หลักสูตรทนายความสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 11 สภาทนายความฯ

 

ด้านงานบริการและให้คำปรึกษาทางกฎหมาย

 

 • วางแผนทางกฎหมายแรงงานให้แก่องค์กร รวมทั้งดำเนินการในชั้นพนักงานตรวจแรงงานและในชั้นศาลแรงงาน
 • วางแผนและให้คำปรึกษากฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล PDPA
 • กฎหมาย เกี่ยวกับตลาดหลักทรัพย์ วางแผนและให้คำปรึกษา
 • กฎหมายเกี่ยวกับการประกอบกิจการเหมืองแร่ ธุรกิจ- พลังงาน ปิโตรเลียม รวมถึงกฎหมายอื่นที่เกี่ยวกับการจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
 • ดำเนินการในชั้นศาลทั้งคดีแพ่งและคดีอาญาทุกประเภท
 • ดำเนินการสืบทรัพย์และบังคับคดีรวมถึงการขายทอดตลาดในชั้นบังคับคดี
 • คดีลิขสิทธิ เครื่องหมายการค้า ทรัพย์สินทางปัญญา
ร้านค้าออนไลน์
© 2006-2024
Vevo Systems Co., Ltd.